Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Правила прийому

Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно з Законами України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536.

Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки України в межах обсягу державного замовлення.

Іноземець, який здобуває освіту на денній формі навчання в ДонНУ, має проживати на території України та пройти реєстрацію в органах внутрішніх справ.

Здобувати освіту на заочній формі навчання у ДонНУ мають право іноземці, які проживають у країнах візового та безвізового режиму.

Закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до ДонНУ користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, у тому числі при вступі на навчання за державним замовленням. Вони беруть участь у конкурсі щодо зарахування на таких самих підставах, як і громадяни України.

Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти, крім права на здобуття вищої освіти за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Вони беруть участь у конкурсі щодо зарахування на таких самих підставах, як і громадяни України.

Інші іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.

Іноземні громадяни та особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, зараховуються до ДонНУ за результатами співбесіди з предметів конкурсного циклу в межах ліцензійного обсягу.

У 2015 році передбачено такі терміни подачі документів іноземними абітурієнтами: з 06.07.2015 р. до 02.10.2015 р.

Зарахування студентів відбуватиметься до 13.11.2015 р.

Іноземні громадяни можуть прибути до України на навчання впродовж 15.08.2015 — 15.11.2015 р.

Підставою для навчання в ДонНУ є запрошення. Абітурієнти з країн, які підтримують безвізовий режим з Україною (Російська Федерація, Білорусь, Молдова, Азербайджан, Узбекистан, Вірменія, Грузія), можуть подавати документи в ДонНУ без офіційного запрошення.

Іноземні громадяни, які не володіють російською (українською) мовами, мають можливість опанувати їх протягом 8-10 місяців навчання на підготовчих курсах Відділу міжнародної освіти ДонНУ, після успішного закінчення яких вони можуть продовжити навчання на будь-якому факультеті університету або в інших вищих навчальних закладах України.