Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Освітньо-кваліфікаційні рівні

Здобуття вищої освіти на кожному рівні передбачає успішне виконання особою відповідної освітньої (освітньо-професійної чи освітньо-наукової) або наукової програми, що є підставою для присудження відповідного ступеня. Донецький національний університет здійснює підготовку іноземних студентів, які отримують по завершенні освітній ступінь «Бакалавр», «Спеціаліст» і «Магістр».

Впровадження освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр» і «Магістр» пов’язано з приєднанням України до Болонського процесу. На сьогодні 40 європейських країн розвивають власні системи освіти відповідно до його принципів. «Болонський процес» передбачає створення країнами Європи єдиного освітнього простору, тобто зближення освітніх систем різних країн для взаємного визнання освіти й дипломів шляхом використання спільних понять для всіх визначень і механізмів виміру, а також порівняння результатів навчання студентів різних країн і прозорості освітньої діяльності навчальних закладів.

У межах цього процесу ведеться серйозна робота щодо відповідності української освіти вимогам Болонської декларації, яка передбачає набуття освітою нових якісних ознак і водночас збереження кращих традицій національної вищої школи.

Вища університетська освіта в ДонНУ відрізняється оволодінням глибокими базовими знаннями, фундаментальністю підготовки, необхідністю постійно вчитися й розвиватися. Це дає можливість досить швидко адаптуватися до потреб ринку праці, який постійно видозмінюється, а широкий світогляд забезпечує великі можливості для професійного зростання.

Система освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр — магістр» найбільше відповідає характеру сучасної освіти, основним завданням якої є підготовка висококваліфікованих знавців своєї справи, здатних працювати в умовах підвищеної вимогливості до професійної мобільності, таких, що вміють відійти від стереотипів і запропонувати нові ідеї та рішення.

Згадана система освітньо-кваліфікаційних рівнів є двоступінчастою:

  • І ступінь передбачає 4 роки навчання з присудженням ступеня «Бакалавр»;
  • ІІ ступінь — це 1-1,5 роки навчання з присудженням ступеня «Магістр».

Нарівні з рівнем магістра зберігається рівень спеціаліста.

Іноземці, як і громадяни України, мають можливість вступити до аспірантури або докторантури за умови успішного завершення навчання та здібностей до наукової діяльності. Термін навчання — 3 роки.